Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Trần Quang Huy

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Trần Văn Quyết

THƯ KÝ TÒA SOẠN
TS. Nguyễn Quang Hợp

THÀNH VIÊN

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

GS.TS. Dương Thị Bình Minh
Trường ĐH Kinh tế TPHCM

TS. Phạm Quốc Chính
Sở Khoa học & Công nghệ TN

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

GS.TS. Đinh Văn Sơn
Trường ĐH Thương mại

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

PGS.TS. Trần Chí Thiện
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

TS. Phạm Văn Hạnh
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

PGS.TS. Hoàng Thị Thu
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

GS.TS. Nguyễn Đình Hương
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Đình Tuấn
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

GS.TS. Bùi Minh Vũ
Hội Khoa học KTNN&PTNT VN

TS. Đỗ Đình Long
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

PGS.TS. Đỗ Anh Tài
Trường ĐH Kinh tế & QTKD

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội VN