Quy định thể lệ và hình thức trình bày bài báo khoa học gửi đăng trên tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TẠP CHÍ KINH TẾ & QTKD
Số: 01/QyĐ-TCKT&QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23  tháng  02  năm 2017


QUY ĐỊNH
V/v thể lệ và hình thức trình bày bài báo khoa học gửi đăng trên tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giới thiệu

 1. Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 417/GP-BTTTT ngày17/08/2016.
 2. Mục tiêu của Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là công bố những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài nhà trường thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, khoa học kinh tế nông nghiệp và PTNT của các cán bộ  nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 3. Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xuất bản định kỳ 3 tháng/1kỳ.

Điều 2. Quy định chung

 1. Bài báo gửi đăng Tạp chí là công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa gửi đăng ở một ấn phẩm thông tin nào khác.
 2. Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Phần tóm tắt được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
 3. Độ dài của bài báo được khuyến khích không vượt quá 5.000 – 5.500 từ, (tối đa 6 trang A4).
 4. Quy định về định dạng bài báo:
 • Căn lề: 2.5 cm đối với lề trên, dưới, trái, phải.
 • Cỡ chữ: 12 và font chữ: Times NewRoman.
 • Khoảng cách giữa các dòng (line spacing): Đơn (single) cho toàn bộ bàibáo.
 • Căn hàng: Căn đều hai bên (Justify).
 • Khoảng cách các đoạn: before paragraph: 3 pt; after paragraph: 3pt.
 • Khi bắt đầu một đoạn văn, lề trái lùi vào 0,75cm.
 • Đánh số trang: Số trang được đánh ở giữa trang, bên dưới của bài báo.
Điều 3. Quy trình nhận và đăng bài
 1. Tác giả gửi bài báo dạng 01 file định dạng MS. Word và 01 file định dạng PDF cho Ban trị sự – Tổng hợp qua địa chỉ email tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn
 2. Khi nhận được bài báo, Ban trị sự – Tổng hợp sẽ phản hồi để xác nhận. Nếu bài báo trình bày không đúng theo thể thức, Ban trị sự – Tổng hợp sẽ lưu ý để tác giả chỉnh sửa theo đúng Thể lệ.
 1. Tiếp theo, bài báo sẽ được gửi đến các nhà khoa học cùng chuyên ngành để phản biện (quy trình bình duyệt kín).
 2. Sau khi nhận được kết quả bình duyệt, Ban trị sự – Tổng hợp sẽ gửi Thông báo kết quả cho tác giả qua email. Kết quả căn cứ theo 3 cấp độ:
 • Công bố không cần chỉnh sửa
 • Được công bố, nhưng cần chỉnh sửa và bổ sung
 • Không đáp ứng yêu cầu để công bố

Điều 4. Lệ phí nộp và đăng bài thực hiện theo quy chế hoạt động của Tạp chí.

Điều 5. Địa chỉ nhận bài bài:

Tạp chí Kinh tế và QTKD – Phòng 506 – Nhà điều hành -Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại:  0208. 3903 373                                     Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn

Chương II
QUY ĐỊNH TRONG BÀI BÁO

Điều 6. Trang thông tin chung

Đây là những thông tin chung về tác giả / nhóm tác giả và về bài báo khoa học (xem Phụ lục 1.)

Điều 7. Cấu trúc bài báo (xem Phụ lục 2)

1. Tên bài báo

Tên bài báo phản ánh trực tiếp nội dung nghiên cứu. Tên bài báo được viết hoa, in đậm và căn giữa.

2. Tóm tắt bài báo

 1. Tóm tắt có độ dài 150 – 200 từ được in nghiêng; mô tả mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. Tóm tắt được viết bằng tiếng Việt và dịch qua tiếng Anh.
 2. Các từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

3.  Giới thiệu (Introduction/Background of the study)

 • Tổng quan vấn đề nghiên cứu; sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu;
 • Những vấn đề sẽ được giải quyết;
 • Cơ sở, mục tiêu, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu…

4. Phương pháp nghiên cứu (Methodology)

5. Kết quả nghiên cứu (Rerults)

Giải quyết những vấn đề của phần giới thiệu; làm sáng tỏ những ý kiến, nhận định về vấn đề nghiên cứu.

Trình bày theo một trật tự logic với từ ngữ chính xác kết hợp với các công cụ minh họa (biểu bảng, hình ảnh…) và các tóm tắt phân tích thống kê để trả lời cho giả thuyết, câu hỏi hay vấn đề đặt ra.

6.  Kết luận (Discussion)

 • Tóm tắt kết quả nghiêncứu;
 • Nêu các đóng góp của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai.

7. Tài liệu tham khảo (References/ LiteratureCited)

 • Bao gồm sách, tạp chí,website…;
 • Liệt kê thứ tự theo tên tác giả theo trình tự trên đây là cấu trúc bài báo khoa học mà Tạp chí khuyến khích tác giả sử dụng. Tuy nhiên, tùy nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp mà cấu trúc có thể khác nhưng phải đảm bảo người đọc có thể nắm được vấn đề nghiên cứu một cách rõ ràng.

Điều 8. Quy chuẩn trình bày

1.          Mục, tiểu mục
 • Đánh số và in đậm các mục , 2., 3., 4.,…; in đậm và nghiêng các tiểu mục cấp 1 (1.1., 1.2., 1.3.… 2.1., 2.2., 2.3.,…; in nghiêng các tiểu mục cấp 3 (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,… 2.1.1.,2.1.2.,).
2.             Viết tắt
 • Các cụm từ viết tắt phải được sử dụng nhiều lần trong bài báo và được tác giả giới thiệu sau cụm từ đầu tiên.
 • Ví dụ: Quản trị kinh doanh (QTKD), Quản trị nhân sự (QTNS).
3.          Quy định bảng biểu, đơn vị đo lường:
 • Bảng, biểu, hình ảnh,…
 • Bảng biểu, đồ thị rõ ràng, có chú thích và trích nguồn (nếucó).
 • Hình ảnh là hình chụp, hình vẽ từ máy tính, sơ đồ. Nếu hình không do tác giả thực hiện phải ghi rõ nguồn.
 • Sử dung các thuật ngữ: Hình 1, Hình 2; Biểu đồ 1, Biểu đồ 2; Bảng 1, Bảng 2… để liệt kê thứtự.
 • Các hình vẽ phải được nhóm (group) để dễ dàng biên tập.
 • Tên của Bảng được ghi phía trên bảng, chú thích cho bảng ghi phía dưới bảng.
 • Tên của hình, biểu đồ, đồ thị,… ghi phí dưới hình, biểu đồ, đồ thị…

Lưu ý: Trong nội dung bài báo, khi tham chiếu bảng, biểu phải ghi rõ “hình số…”, “bảng số…” không ghi chung chung “hình trên”, “bảng dưới”…

 • Đơn vị đo lường
 • Chiều dài, diện tích, thể tích: mm, cm, km, mm2, cm2, m3, mL, µL,L,…
 • Khối lượng: g, kg, ng, µg, mg,kg,t,…
 • Nồng độ: nM, µM, mM, M,%,…
 • Tên gọi, ký hiệu trong toàn bài báo phải được trình bày đồngnhất.

Điều 9. Quy định trích dẫn

 • Khi tác giả trích dẫn nội dung của người khác trong bài báo của mình phải ghi rõ nguồn trích dẫn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền đối với nội dung trích dẫn.
 • Trích dẫn theo 2 cáchsau:
 • Cách 1: Nội dung trích dẫn để trong ngoặc kép, in nghiêng. Tác giả của tài liệu, năm xuất bản để trong ngoặc đơn.

VD: “Thống kê học là môn khoa học xã hội, nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ với mặt chất của các hiện tượng và…” (Trần Chí Thiện, 2013,tr.14).

 • Cách 2: Tên tác giả là thành phần của câu, năm xuất bản để trong ngoặc đơn.

VD 1: Trần Chí Thiện cho rằng “Thống kê học là môn khoa học xã hội, nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ với mặt chất của các hiện tượng và…”(Trần, 2013, tr.14).

VD 2: Trần Chí Thiện(2013, tr.14) cho rằng: rằng “Thống kê học là môn khoa học xã hội, nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ với mặt chất của các hiện tượng và…”

Lưu ý:

 • Nếu tài liệu có 02 tác giả thì đặt chữ “và” giữa hai tác giả và sử sụng ký hiệu “&” (Trần Đình Tuấn&Nguyễn Thị Tuân, 2014); tương tự như vậy cho tài liệu có dưới 6 tác giả. Nếu trên 6 tác giả thì sẽ ghi (Trần Đình Tuấn&cs.)
 • Đối với trường hợp không có tác giả cụ thể, thường sử dụng nhan đề tài liệu và năm xuất bản.

VD: “Khi lựa chọn hệ thống tài khoản, mỗi đơn vị phải xem xét toàn bộ các đặc điểm cụ thể về kinh tế, tài chính…(“Giáo trình Tổ chức công tác Kế toán”, 2014)

 • Đối với trường hợp nhiều tác giả: Tất cả các thông tin trích dẫn được đặt trong cùng một dấu ngoặc đơn và sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong danh mục tài liệu trích dẫn.

VD: Nguyễn Hồng Phan (2006) và Bùi Văn Hiệp (2014) nhận thấy rằng vấn đề định hướng giá trị lối sống đã được nhiều tác giả phân tích…

 • Đối với tài liệu dựa trên một nguồn khác: Bổ sung thêm thông tin trích dẫn tài liệu gốc.

VD: Theo Phan Văn Kha và Nguyễn Lộc (được trích dẫn bởi Bùi Chí Bình, 2014), thì nền tảng của kinh tế học giáo dục là giáo dục học và kinh tế học.

Điều 10. Quy định về tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được trình bày theo Quy chuẩn APA do Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ(American Psychological Asociation) biên soạn. Sau đây là một số quy định chung:

– Danh mục liệt kê tài liệu tham khảo (sách, bài báo, nguồn ấn phẩm điện tử,…) được sắp xếp theo thứ tự Alphabet theo tên tác giả (đối với người Việt Nam), họ tác giả (đối với người nước ngoài).

Lưu ý: Những tài liệu nào liệt kê đều đã được trích dẫn trong bài báo. Nếu không được trích dẫn, tài liệu không được liệt kê.

1.  Tài liệu tham khảo là sách

Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên sách (in nghiêng). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

VD: Nguyễn Tiến Long. (2016). Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

 

      Thông tin Giải thích
Nguyễn Tiến Long. Tên tác giả, tiếp theo là dấu (.)
(2016). Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp theo là dấu (.)
Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam. Tên sách, chữ in nghiêng, chữ cái đầu viết hoa, sau cùng là dấu (.)
Hà Nội: Nơi xuất bản, kết thúc là dấu (:)
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Tên nhà xuất bản, kết thúc là dấu (.)
2.  Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí

Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí (in nghiêng), Số phát hành, số trang chứa nội dung.

VD: Hoàng Văn Cường. (2016). Quan hệ giá cả – Đầu tư và dự báo thị trường bất động sản. Tạp chí Kinh tế &Phát triển, 5, 17–21.

Thông tin                               Giải thích
Hoàng Văn Cường. Tên tác giả, tiếp theo là dấu (.)
(2016). Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp theo là dấu (.)
Đầu tư và dự báo thị trường bất động sản. Tên bài báo, tiếp sau là dấu (.)
Tạp chí Kinh tế &Phát triển, Tên tạp chí in nghiêng, tiếp sau là dấu (,)
5, Số phát hành của tạp chí, tiếp sau là dấu (,)
17–21. Khoảng trang chứa nội dung bài báo, kết thúc là dấu (.)
3.  Tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử

Họ và tên tác giả. (thời gian đăng bài). Tên ấn phẩm/tài liệu điện tử (in nghiêng), tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, <liên kết đến ấn phẩm/tài liệu truy cập>

VD: Phạm Đức Tuấn. (15.10.2014). Tân dược thạch hộc tía. Truy cập ngày 04/5/2015, từ http://nongnghiep.vn/than-duoc-thach-hoc-tia-119811.html

Thông tin Giải thích
Phạm Đức Tuấn. Tên tác giả, tiếp theo là dấu (.)
(15.10.2014). Ngày đăng bài, tiếp theo là dấu (.)
Tân dược thạch hộc tía. Tên bài báo, tiếp sau là dấu (.)
truy cập ngày 04/5/2015, Ngày truy cập, tiếp sau là dấu (,)
http://nongnghiep.vn/than-duoc-thach-hoc-tia-119811.html Liên kết đến bài viết trên website
4.  Quy định về một số tài liệukhác
 • Tài liệu là Luận văn/Luận án: Tên tác giả. (năm tốt nghiệp). Tiêu đề Luận văn/Luận án. Luận văn/Luận án, Tên chuyên ngành. Tên trường, thành phố.

–      Tài liệu là bài viết xuất bản trong ấn phẩm, kỷ yếu hội nghị, hội thảo: Họ tên tác giả. (năm). Tên bài viết. Tên ấn phẩm hội thảo/hội nghị. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

–         Bài tham luận trình bày tại hội nghị, hội thảo mà không xuất bản: Họ tên tác giả. (năm). Tên bài tham luận. Tham luận trình bày tại hội nghị/hội thảo… Tên hội nghị/hội thảo. Đơn vị tổ chức. Ngày tháng diễn ra hội nghị, hội thảo.

 • Văn bản pháp luật: Loại văn bản, số hiệu văn bản, tên đầy đủ văn bản, cơ quan/tổ chức ban hành.
Điều 11. Bản quyền bài báo
 1. Tác giả hoàn toàn đồng ý trao bản quyền nội dung bài báo, bao gồm cả phần tóm tắt bài báo cho Tạp chí để khai thác kể từ ngày Tạp chí nhận bài báo.
 2. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung và tính hợp pháp về bản quyền của bài báo.
 3. Tác giả không được gửi đăng bài báo trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt cuối cùng là “Không chấp nhận đăng” của Tạp chí.
 4. Tạp chí bảo lưu quyền không đăng tải, đình chỉ việc phát hành đối với bài báo không phải do chính tác giả viết trong trường hợp xảy ra tranh chấp quyền tác giả.
Điều 12. Đính chính thông tin

Khi tác giả bài báo phát hiện nội dung bài báo có sai sót thì có quyền yêu cầu Tạp chí đính chính vào số liền kề ngay sau đó.

 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Ban Trị sự – Tổng hợp Tạp chí Kinh tế & QKKD chịu trách nhiệm hướng dẫn tác giả gửi bài báo thực hiện Quy định này.

Điều 14. Ban Biên tập, Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế & QKKD chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Điều 15. Tác giả gửi bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế & QKKD- Trường Đại học Kinh tế & QKKD tuân thủ theo Quy định này.

Nhấn để xem phụ lục

Nơi nhận:
–  BGH ( Để b/c);
–  Các đơn vị (để thực hiện);
–  Đăng tải Wesite;
–  Lưu VT, TC.

KT.TỔNG BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

(Đã ký)

TS. Trần Văn Quyết

PHỤ LỤC 1

TRANG THÔNG TIN TÁC GIẢ

Tên tác giả: In thường, không viết tắt
Học hàm/học vị: Viết tắt trước tên tác giả
Đơn vị công tác: Ghi đầy đủ chức danh và đơn vị công tác
Ngày gửi bài: Ghi ngày gửi bài cho Tạp chí
 

 

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: Ghi cụ thể để Ban Thư ký gửi tặng Tạp chí
Email:
Điện thoại DĐ:
 

Thông tin tài khoản (để chuyển khoản tiền nhuận bút – nếu có):

Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Tên ngân hàng:
Tiêu đề bài báo tiếng Việt  

In hoa

Tiêu đề bài báo tiếng Anh  

In thường

 

 

Tóm tắt bằng tiếng Việt

 

 

Không quá 200 từ

 

Tóm tắt bằng tiếng Anh

Số từ của bài báo: Số từ của toàn bộ bài báo, không bao gồm tóm tắt, bảng biểu, phụ lục và chú thích hình ảnh
Ghi chú:

 

PHỤ LỤC 2

                      CẤU TRÚC BÀI BÁO

 

 

 

TÊN BÀI BÁO

 

Tóm tắt (tiếng việt)

Từ khóa (tiếng việt)

 

Abstract (tiếng Anh)

                                                           Tên bài báo Tiếng anh

Keywords (tiếng Anh)

 

1.               Đặt vấn đề/Giới thiệu

………………………………………………………………………………………………………

2.          Tổng quan tài liệu nghiên cứu/ Cơ sở khoa học

3. Phương pháp nghiên cứu

4.               Kết quả nghiên cứu

Tiểu mục cấp 1

                        Tiểu mục cấp 2

                        …….

5.    Kết luận

………………………………………………………………………………………………………

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)