Lãnh đạo cơ quan báo chí

TỔNG BIÊN TẬP

Họ và tên: PGS.TS. Trần Quang Huy

Trình độ văn hóa: 10/10

Học vị: Phó giáo sư. Tiến sĩ

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí: Đã có chứng chỉ về lãnh đạo, QLNN về báo chí và xuất bản.

  PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Họ và tên: PGS.TS. Trần Văn Quyết

Trình độ văn hóa: 12/12

Học vị: Phó giáo sư. Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí: Đã có chứng chỉ về lãnh đạo, QLNN về báo chí và xuất bản.