Sứ mệnh, Tôn chỉ mục đích hoạt động

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của trường Đại học Kinh tế – Đại học Thái Nguyên. Sứ mệnh của tạp chí là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

Mục đích hoạt động của Tạp chí là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo. Cụ thể: nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội; xác lập uy tín khoa học và năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; là kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học; là nơi kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện; là cơ sở dữ liệu tham khảo, trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.

Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Cụ thể: kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, luật kinh tế, khoa học kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và một số lĩnh vực khác có liên quan.

Tạp chí xuất bản định kỳ, phát hành hàng quý. Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành ở trong và ngoài nước.