THE QUALITY OF CREDIT SERVICES FOR PRODUCTION HOUSEHOLDS OF AGRIBANK – DONG HY DISTRICT BRANCH

Tác giả: Ngô Thị Hương Giang, Phạm Tuấn Anh; Số trang: 6

Abstract

Improving the quality of credit services is always the central task of commercial banks and Agribank – Dong Hy district branch in the context of fierce competition. This research focused on assessing the quality of credit services for households through five elements of the SERVQUAL model of Parasuraman, including: reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibility. Thereby, the paper analyzed, evaluated the actual situation, and identified the constraints and causes of quality constraints on credit services to production households. Based on the results, the paper suggested some solutions to improve the quality of credit services for production households of Agribank – Dong Hy district branch in the near future.
Keywords: Quality of credit services, quality improvement, Agribank – Dong Hy district branch, production households.

Nhấn để xem chi tiết

 

Để đọc toàn văn xin vui lòng liên hệ:
Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373