FACTORS AFFECTING THE FRANCHISING IN THAI NGUYEN PROVINCE

Tác giả: Đỗ Hoàng Yên, Phạm Văn Hạnh; Số trang: 5

Abstract
The study used the eight factors influencing the franchising of Sidney J. Feltenstein (2001) to evaluate the factors influencing the franchise process of enterprises in Thai Nguyen province from the viewpoint of the franchisee. Based on the analysis and evaluation of affecting factors including: cost, capacity, demand, competition, trademark, support, franchisor’s experience, expension’s plan of the franchise, the research showed that the cost, franchisor’s experience and support had the greatest impact on the success of franchising.
Keywords: Franchise, franchising, franchisee, Thai Nguyen.

Nhấn để xem chi tiết

Để đọc toàn văn xin vui lòng liên hệ:
Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373