Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại tại Thái Nguyên

Tác giả: Đỗ Hoàng Yên, Phạm Văn Hạnh; Số trang: 5

Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng mô hình 8 nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại của Barbara Beshel (2000) nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dưới quan điểm của bên nhận quyền kinh doanh. Trên cơ sở phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng: Chi phí (cost), năng lực bên nhận quyền (ability), nhu cầu (demand), cạnh tranh (competition), thương hiệu (brand name), hỗ trợ (support), kinh nghiệm của bên nhượng quyền (franchisor’s experience), kế hoạch mở rộng kinh doanh (expension’s plan) đến hoạt động nhượng quyền thương mại, nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố chi phí, kinh nghiệm bên nhượng quyền và hỗ trợ là các nhân tố có mức độ tác động lớn nhất đến thành công của hoạt động nhượng quyền thương mại.
Từ khoá: Nhượng quyền thương mại (NQTM), bên nhận quyền, khảo sát, Thái Nguyên.

Nhấn để xem chi tiết

Để đọc toàn văn xin vui lòng liên hệ:
Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373