Bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại BIDV chi nhánh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hảo, Hoàng Thị Hồng Nhung, Trần Văn Dũng; Số trang: 7

Tóm tắt
Bài viết này phân tích thực trạng hoạt động bảo đảm cho vay bằng tài sản tại BIDV Chi nhánh Thái Nguyên. Nghiên cứu áp dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp định lượng để đánh giá thực trạng công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản, tìm ra nguyên nhân và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại BIDV Chi nhánh Thái Nguyên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để BIDV Chi nhánh Thái Nguyên hoàn thiện nghiệp vụ cho vay có tài sản đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giúp Ngân hàng phát triển ổn định, hạn chế các khoản cho vay khó đòi.
Từ khóa: Bảo đảm cho vay; tài sản; BIDV; Chi nhánh Thái Nguyên

Nhấn để xem chi tiết

Để đọc toàn văn xin vui lòng liên hệ:
Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373